De eerste stap

De eerste stapDe eerste stap

De eerste stap wordt meestal genomen door contact op te nemen met de secretaris van de Loge via onze contactpagina, of door met een u bekende vrijmetselaar contact op te nemen.

In beide gevallen zal er met u een nadere afspraak gemaakt worden voor een gesprek op een tijdstip dat beide gesprekspartners goed uit komt.

Dit oriënterend gesprek tijdens de eerste stap vindt plaats bij u thuis, of in een openbare gelegenheid in de buurt met één of meer vrijmetselaren om over de vrijmetselarij te spreken. Na dit oriënterend gesprek kunt u zich desgewenst aanmelden voor het lidmaatschap van de Orde.

Het is voor de Loge een voorwaarde dat u zich op eigen initiatief en uit vrije wil aanmeldt. Na uw uitdrukkelijke wens ontvangt u van een vertegenwoordiger van de loge een aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Orde. Tevens krijgt u een exemplaar van de beginselverklaring van de Orde (artikel 1 van de Ordegrondwet). Dit uitgangspunt moet u kunnen onderschrijven om lid te worden.

Uw aanvraag dient voorts te worden ondersteund door twee Meester vrijmetselaars, lid van de Orde. Als u geen vrijmetselaars kent zal de loge twee leden afvaardigen, die deze rol op zich willen nemen. Deze leden zullen vervolgens met u een afspraak maken tot nadere kennismaking en brengen vervolgens verslag uit aan de “Voorzittend Meester”.

Na ontvangst van uw ingevuld aanvraagformulier, zal de secretaris van de Loge uw gegevens verzenden naar de Grootsecretaris van de Orde van Vrijmetselaren in Den Haag. Uw naam komt dan op een ‘kandidatenlijst’ die eenmaal per maand in alle loges in Nederland wordt voorgelezen.

Wanneer iemand in een Loge, waar ook in Nederland, de naam van een hem bekende kandidaat hoort voorlezen, dan is hij verplicht dit te berichten aan de Voorzittend Meester van zijn Loge. Deze zal op zijn beurt de aldus ontvangen informatie sturen aan de Voorzittend Meester van de Loge waar de kandidaat-vrijmetselaar zich heeft aangemeld.

Gesprek met de ‘Voorzittend Meester’

Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier, en na het verslag van uw aanbevelers, wordt u door de ‘Voorzittend Meester’ van de Loge uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Van dit gesprek zal de Voorzittend Meester kort een mededeling doen in de eerstvolgende bijeenkomst in de leerlingen graad. Ook zal hij op zijn beurt een verslag schrijven naar aanleiding deze kennismaking.

Commissie van Onderzoek

Na het gesprek met de Voorzittend Meester, en eventueel na ontvangen informatie over uw persoon worden alle beschikbare stukken door de Voorzittend Meester in handen gesteld van de “Commissie van Onderzoek”.

Dit is een afvaardiging van de leden van de loge die tot taak heeft na te gaan of u zich in de loge thuis zal kunnen voelen, wat de vrijmetselarij voor u kan betekenen, en andersom.

De Commissie van Onderzoek zal u voorafgaande aan een gesprek een vragenlijst opsturen ter beantwoording en u aanschrijven met het verzoek tot het opstellen van een levensbeschrijving.

De Commissie van Onderzoeklevensbeschrijving is geen opsomming van een curriculum vitae, zoals men bij een sollicitatieprocedure moet overleggen maar eerder een beschrijving van uw geestelijke ontwikkeling, waarin u onder meer kunt aangeven waarom u vrijmetselaar wilt worden en welke uw drijfveren zijn.

Tevens kan de commissie u vragen om twee referenties op te geven waar inlichtingen over u kunnen worden ingewonnen, als daar gedurende de toelatingsprocedure behoefte aan blijkt te bestaan.

Deze personen hoeven geen vrijmetselaar te zijn. Na een gesprek met u, stelt de commissie een verslag op over haar bevindingen, en legt dit voor aan de Meester Vergadering.

Deze vergadering vindt plaats op zijn vroegst twee maanden na voorlezing van uw naam in de Loge. De leden brengen in deze vergadering een stem uit over uw toelating.

Na een positieve stemming, worden alle stukken opgestuurd naar het Grootsecretariaat van de Orde in Den Haag, met het verzoek om tot inwijding van een nieuw lid over te mogen gaan. Na goedkeuring wordt een datum waarop de inwijding zal plaatsvinden bepaald.

Tijdsplan

TijdsplanDe gehele procedure van aanmelding kan 3 maanden of meer duren afhankelijk van de periode van het jaar (zomervakantie).

Deze ballotageprocedure lijkt misschien ouderwets streng, maar is toch een uiterst zorgvuldige procedure gebleken om teleurstellingen te voorkomen zowel aan de zijde van de kandidaat als die van de loge.

Mensen die overwegen lid te worden stellen vaak de vraag of ze het lidmaatschap van de loge en de Orde ook weer kunnen beëindigen als het niet blijkt te zijn wat ze verwachten.

Het antwoord is natuurlijk: ‘Ja, dat kan’. Een loge is een gewone vereniging waarvan je het lidmaatschap op kunt zeggen. Gelukkig komt dit, mede door deze grondige manier van wederzijdse kennismaking, zelden voor. En wanneer het doch gebeurt zijn er twee partijen teleurgesteld.

Geïnteresseerd?

Bent u na het lezen geïnteresseerd in een persoonlijk gesprek? Neem vrijblijvend contact met ons op.